• 0
 • 0
  Prihláste sa a nájdite tu svoje obľúbené kúsky aj nabudúce!
 • CZ
Nakúpte ešte za 60,00 € a máte dopravu zadarmo!
OK

INFORMÁCIE O sPRACOVaNÍ OSOBNýCH ÚDAJov A SúHLAS So sPRACOVaNÍM OSOBNýCH ÚDAJov

 

Zaškrtnutím políčka „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ potvrdzujete, že ste boli oboznámení s týmto dokumentom a udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti:

 

BK Kosmetika s.r.o.,
IČ 26938081,
so sídlom č.p. 341, 664 31 Česká,
zapísanej na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 46888,

kontaktné údaje: adresa pre doručovanie Cejl 107, adresa elektronickej pošty info@sensualite.cz, telefón 541225270
prevádzkovateľovi webových stránok www.sensualite.cz

ako správcovi osobných údajov,

a to podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/EC (ďalej len „GDPR“) a zákona č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a za nižšie uvedených podmienok:

I. Rozsah a účel - ktoré osobné údaje, ako o Vás spracovávame a prečo?

1.1       Týmto dávate súhlas, aby sme spracovávali tieto osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“):

 • Primárne Osobné údaje
 • Meno a priezvisko (názov spoločnosti)
 • Dátum narodenia/menín, vek
 • Emailová adresa,
 • Doručovacia adresa,
 • Telefónne číslo,
 • Fakturačné údaje – IČO, DIČ, adresa bydliska/sídla
 • Užívateľské meno, keď ste zaregistrovaný
 • Číslo bankového účtu
 • IP adresa,
 • Pohlavie,
 • Zdravotné obmedzenia (pre potreby poskytovania kozmetických služieb)

Sekundárne Osobné údaje

cookies (cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložené cookies späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u Vás predtým uložil.)

1.2       Vaše Primárne Osobné údaje budeme spracovávať pre účely:

 • riadneho vybavenia Vašej objednávky vrátane doručenia a zasielania informácií o stave objednávky (teda k plneniu zmluvy a poskytovaniu tovaru a služieb), prípadne k riešeniu ďalších sporov (vrátane reklamácií) a posúdenia Vašich nárokov,
 • zabezpečenie prevádzkových činností správcu,
 • účtovné a daňové účely,
 • identifikácia zneužívania sietí alebo služieb (tj. opakované meškanie s platením ceny alebo uskutočnenie obťažujúceho volania),
 • vedenie zákaznickej evidencie,
 • vytváranie prieskumov a obchodných štatistík, v prípade že nie je možné spracovať ich pomocou anonymizovaných údajov,
 • k chodu vernostného programu Sensualité (ďalej len „vernostný program“).

Tieto Vaše Primárne Osobné údaje budeme spracovávať na základe tohoto Súhlasu, ktorý je právnym titulom pre spracovanie osobných údajov podľa GDPR, a najmä na základe zákonného zmocnenia, lebo spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné k plneniu zmluvy a ďalších zákonných povinností z toho vyplývajúcich ako je napr. vystavenie daňového dokladu.

1.3       Vašu emailovú adresu, telefónne číslo a doručovaciu adresu spracovávame rovnako tak i k marketingovým účelom, vrátane marketingových účelov v rámci vernostného programu (ako je rozosielanie emailov s ponukami, ktoré pre Vás môžu byť relevantné, pozvánok na akcie usporiadané v kooperácii s treťou stranou a poskytovanie odborných a marketingových informácií). Súhlas  s týmto typom spracovania dávate zaškrtnutím políčka „Súhlasím so zasielaním marketingových informácií“. Tento súhlas nie je povinný! Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ideálne prostredníctvom odkazu, ktorý je obsiahnutý v každom emaile s marketingovou komunikáciou alebo po prihlásení v administrácii účtu.

1.4       Vaše Sekundárne Osobné údaje budeme spracovávať pre účely:

Personifikovanej ponuky a ďalej k zlepšovaniu našich služieb ako napr. naskladňovanie podľa dopytu. Tieto Vaše Sekundárne Osobné údaje budeme spracovávať na základe tohoto Súhlasu, ktorý je právnym titulom pre spracovanie osobných údajov podľa GDPR.

1.5       Za účelom naplnenia vyššie uvedených účelov budú Vaše Osobné údaje spracovávané automaticky v PC programoch Abra G3 a manuálne obchodným a účtarenským oddelením, ďalej potom recepciou salóna. Pri spracovaní Osobných údajov automaticky môžu byť Osobné údaje automaticky spracovávané takým spôsobom, aby boli členom vernostného programu poskytované výhody a ponuky odpovedajúce ich preferenciám a/alebo záujmom podľa zisteného nákupného chovania. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví členovia vernostného programu obdržať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a/alebo výhody môžu byť dostupné len vybraným členom vernostného programu.

1.6       Za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázateľnosti a bezpečnosti, môžeme chcieť monitorovať a zaznamenávať komunikáciu s Vami (najmä telefonické hovory na zákaznických linkách). O tejto skutočnosti budete v takomto prípade vopred informovaný a ste oprávnený tento postup odmietnuť.

II. Príjemca osobných údajov - komu Vaše Osobné údaje poskytneme?

2.1       Vaše Osobné údaje pre nás v rámci zvyšovania kvality našich služieb a zabezpečovania niektorých činností môžu spracovávať spracovávatelia, ktorí nám poskytujú serverové, webové, cloudové, marketingové alebo IT služby, účtovní a daňoví poradcovia, právni zástupcovia a advokáti. Všetci títo spracovávatelia budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti s tým, že tieto osoby obdržia len tú časť Osobných údajov nevyhnutnú k ich činnosti. Ak dôjde k využitiu inej kategórie spracovávateľov, budeme vás informovať tak, že túto skutpčnosť zverejníme na našich webových stránkach a samozrejme v aktualizovanom súhlase. V prípade Vášho nesúhlasu so spracovaním danou kategóriou spracovávateľov máte právo súhlas odvolať. Odvolaním súhlasu však nestrácame právo spracovávať Osobné údaje na základe zákonného zmocnenia.

2.2       S ohľadom na meniace sa osoby poskytovávateľov niektorých služieb nie je možné uviesť všetkých spracovávateľov Osobných údajov menovite. Aktuálny zoznam konkrétnych spracovávateľov osobných údajov bude zdelený na základe Vašej žiadosti zaslanej na emailovú adresu spoločnosti uvedenú vyššie.

2.3       V súčasnej dobe využívame hosťované servery u spoločnosti Faster, cloudovú službu Mailchimp, zabezpečenie rozosielania reklamných a mailingových kampaní UNIFER a cloudovú službu Microsoft 365 pre odosielanie a príjem mailových správ.

2.4       V súčasnej dobe neodovzdávame ani nemáme v úmysle odovzdávať ani časť Vašich Primárnych Osobných údajov mimo krajiny Európskej únie, ani mimo Českú republiku. V rámci Českej republiky odovzdávame pre reklamné účely vyššie uvedeným spracovávateľom tieto Primárne Osobné údaje: Meno, priezvisko, email, doručovacia a fakturačná adresa. Pri nákupe započatom cez portál heureka.cz, zbozi.cz, či vyhľadávačom Google odovzdávame prevádzkovateľovi príslušného portálu/webu údaje z Vašej objednávky, tj. meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia), telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare, zvolenej doprave a platobnej metóde a informácie spojené s platbou.

2.5       Sekundárne Osobné údaje v pseudonymizovanej podobe odovzdávame mimo iné i spoločnostiam sídliacim mimo Európsku úniu s tým, že tieto spoločnosti ukladajú Sekundárne Osobné údaje na serveroch umiestených v Európskej únii, a poskytujeme ich týmto spracovávateľom: Google Inc. (Google Analytics), Sklik.cz, Facebook Inc., ďalšie sociálne siete menovite: Pinterest, Instagram, LinkedIn

2.6       Zatiaľ sme neustanovili poverenca pre ochranu osobných údajov.

III. Doba uloženia Osobných údajov - ako dlho budeme Vaše Osobné údaje spracovávať?

3.1       Tento Súhlas ďávate na dobu možnej obchodnej spolupráce (trvanie Vášho členstva vo vernostnom programe). Osobné údaje, u ktorých je daný zákonný dôvod ku spracovaniu (napr. fakturačné údaje, atď.), budú spracovávané v súlade so zákonom, tj. po  dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, a to s ohľadom na našu povinnosť archivovať daňové doklady počas uvedenej doby. V prípade, že nepríde k uzavretiu zmluvy, budú Vaše Osobné údaje vymazané po jednom roku.

3.2       Sekundárne osobné údaje sú spracovávané maximálne na dobu 12 mesiacov

IV. Práva a povinnosti – čo po nás môžete chcieť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

4.1       Vo vzťahu k nami uskutočňovanému spracovaniu Vašich Osobných údajov máte nasledujúce práva:

právo na prístup k Osobným údajom a právo na vysvetlenie

kedykoľvek si môžete požiadať o vydanie potvrdenia, či Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a ak sú, potom za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme Osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich Osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

právo na opravu Osobných údajov;

kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich Osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné. Urobte tak, láskavo, prostredníctvom Vášho užívateľského účtu, v prípade že ste registrovaný, prípadne. prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

právo na výmaz Osobných údajov („právo byť zabudnutý“); Vaše Osobné údaje musíme vymazať, v prípade že:

už nie sú potrebné za účelmi, za ktorými boli zhromaždené alebo inak spracované,

spracovanie je protiprávne,

vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo

nám to ukladá zákonná povinnosť.

právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

kým nevyriešime prípadné sporné otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať len uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov

právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov;

môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov, ktoré spracovávame za účelmi priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu za účelmi priameho marketingu, nebudú už Vaše Osobné údaje za týmito účelmi spracovávané.

právo podať sťažnosť na spracovanie Osobných údajov buď priamo u nás, alebo u dozorového úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (viz nižšie),

právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov (vziať ich späť)          

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu pre doručovanie uvedenú vyššie, kde uvediete svoje meno, priezvisko a bydlisko a uvediete, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

POZOR!!! Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý ste udelili pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti súhlasu v súlade s týmto článkom Vaše Osobné údaje vymažeme, ak pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať iný zákonný dôvod.

4.2       Všetky Vaše práva môžete uplatniť, okrem vyššie uvedených spôsobov, tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví tohoto dokumenta.

4.3       Prosíme, nezneužívajte svojich práv, nech sa môžeme venovať riadnemu plneniu Vašich objednávok i objednávok iných zákazníkov a skvalitňovaniu našich služieb.

V. Dohľad – kto dohliada na spracovanie Osobných údajov?

5.1       Ako každý spracovávateľ osobných údajov i my podliehame dozorovej činnosti Úradu pre ochranu osobných údajov, ktorý svoju činnosť môže koordinovať s inými národnými úradmi v ďalších členských štátoch Európskej Únie. Ak nadobudnete dojem, že akékoľvek naše spracovanie činíme v rozpore so zákonom, máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu Vašich Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov na adrese: www.uoou.cz.

VI.Prehlásenie

Zaškrtnutím políčka „Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov“ odsúhlasíte, že ste si vyššie uvedené informácie prečítal/a, že ste im porozumel/a a že súhlasíte s tým, aby správca uvedený vyššie v bode I. spracovával Vaše Osobné údaje uvedené vyššie v čl. I za účelom alebo účelmi tam uvedenými.

Tento súhlas so spracovaním údajov je dobrovoľný a ste oprávnený/á ho kedykoľvek odvolať spôsobom popísaným v článku IV.