• 0
 • 0
  Prihláste sa a nájdite tu svoje obľúbené kúsky aj nabudúce!
 • CZ
Nakúpte ešte za 60,00 € a máte dopravu zadarmo!
OK

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sensualite.sk

Obchodné podmienky tu uvedené sa riadia českým právom.

Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán  - Predávajúceho a Kupujúceho - vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť: BK KOSMETIKA,  s.r.o. 

Prevádzkovateľ internetového portálu Sensualité

Cejl 107
602 00 Brno
Česká republika
IČO: 269 38 081
DIČ: CZ26938081
Spoločnosť je registrovaná u KOS v Brne pod spisovou značkou oddiel C, vložka 46888 (ďalej len „Predávajúci“) 

tel: +420 533 433 133 | fax: +420 533 433 369
Mobilní brána: +420 727 875 291 | objednavky@sensualite.sk

Korešpondenčná adresa pre Slovensko

Virtual Point Services s.r.o.
Bajkalská 45G
821 05 Bratislava
Tel.: +421 948 428 143

Spoločnosť je certifikovaná asociáciou pre el. komerciu APEK. Spoločnosť je registrovaným správcom osobných údajov u UOOÚ pod evidenčným číslom 00043315.

Zodpovedná osoba 
Barbora Kábrtová - konateľ spoločnosti 
kontakt: barbora.kabrtova@sensualite.cz | tel: +420 541 225 270 | fax: +420 541 210 988 

Prevádzková doba CZ

Fakturácie a expedície: 

Po – Pá 7,30 – 16h 

Výdaj tovaru na prevádzke kozmetického salónu Sensualité Beauty, Brno Cejl 107: 

Po - Št 9:00 – 19:00h 
Pia - 9:00-18:00h 

So-Ne + štátne sviatky a ostatné dni pracovného pokoja - zatvorené, objednávky samozrejme registrujeme a vybavíme v nasledujúci pracovný deň. 

VYMEDZENIE POJMOV

 

Kúpna zmluva - zmluva o kúpe tovaru uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu

Internetový obchod - obchod Predávajúceho prevádzkovaný na Webovej stránke prostredníctvom rozhrania Webovej stránky

Fyzická osoba - spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, alebo s ním jedná

Občiansky zákonník - Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

Obchodné podmienky -tieto obchodné podmienky

Webová stránka - Webová stránka umiestnená na internetovej adrese www.sensualite.sk

Webové rozhranie obchodu - rozhranie Webovej stránky                   

                   

POUŽITIE OBCHODNÝCH PODMIENEK

 

Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán  - Predávajúceho a Kupujúceho - vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že tieto Obchodné podmienky ako celok sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou či fyzickou osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej len „Podnikateľ“). Na Podnikateľa sa vzťahujú primerane iba tieto časti Obchodných podmienok: čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 a 15. 
Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné zjednať v Kúpnej zmluve. Odchylné dohody v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. 
Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. 
Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Na možnosť zmeny či doplnenia Obchodných podmienok teda Predávajúci upozorňuje za tým účelom, aby si bol Kupujúci tejto možnosti vedomý a vždy sa pred odoslaním objednávky zoznámil s aktuálnym znením Obchodných podmienok. 

Na tomto mieste sú zobrazené len aktuálne platné Obchodné podmienky. Odkazy na staršie dokumenty sú uvedené v päte strany obchodných podmienok. 

1. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET - REGISTRÁCIA

 

Výhodou registrácie – vytvorenia užívateľského účtu - je jednoduchší nákup v Internetovom obchode, možnosť sledovania histórie objednávok, jednoduchší prístup k aktuálnym informáciám a predovšetkým darčekom a účasti vo vernostnom programe, predlžený termín pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu atď. Registrácia nie je pre nákup v Internetovom obchode nutná – tj. nakupovať sa dá aj bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu.

Registrovaní zákazníci sú automaticky zaradení do štvorstupňového zľavového systému. Už samotnou registráciou získava zákazník prvú zľavovú triedu 5 %. Z každého nákupu navyše získava body, ktoré možno uplatniť pri platbe budúcich objednávok.

U tovaru alebo služieb, ktoré sú v akcii je vyznačená cena konečná a nevzťahuje sa naň žiadna ďalšie zľava.

Ceny zobrazované u tovaru a služieb sú vždy konečné a zahŕňajú aktuálne priznanú výšku zľavy. Pre správne zobrazenie cien musí byť zákazník prihlásený..

Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhraní môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).

Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účtu je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať, v opačnom prípade nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za prípadné omeškanie doručenia tovaru, nedodanie objednaného tovaru, apod. v dôsledku neuvedenia aktuálnych údajov Kupujúcim. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne a nie sú ďalej overované.

Kupujúci sa aktívne snaží zabrániť duplicite údajov - tj. predovšetkým zakladanie viacerých užívateľských účtov pre jednu a tú istú osobu, apod. V prípade zistenia takejto duplicity je Predávajúci oprávnení všetky takéto užívateľské účty zrušiť, a to bez náhrady, pokiaľ ide o získané nároky na zľavy, vernostné výhody, apod.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a nesprístupniť tieto údaje tretej osobe. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie takýchto informácií, pokiaľ k nemu nedošlo v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zistí, že jeho prístupové údaje boli, alebo by mohli byť sprístupnené tretej osobe, je povinný zmeniť tieto prístupové údaje (heslo), popr., ak to nie je možné (heslo už bolo napr. zmenené treťou osobou a nie je ho možné zmeniť ani za pomoci funkcie „zabudnuté heslo“ apod.) bezodkladne informovať Predávajúceho za účelom dohody na ďalšom postupe.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Má však oprávnenie priradiť, ako administrátor účtu, k užívateľskému účtu ďalšie osoby so samostatným prístupovým menom - loginom - a heslom. Všetky výhody spojené s užívateľským účtom sú v takomto prípade zdieľané. Je potom kompletne na Kupujúcom a týchto priradených osobách, aby sa dohodli, akým spôsobom, kto, apod. bude výhody či zľavy využívať.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, ak Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, pripadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. O plánovaných odstávkach sa Predávajúci snaží informovať zákazníkov v predstihu na svojich webových stránkach.

2. VERNOSTNÝ PROGRAM

 

Vernostný program k nákupu tovaru a služieb je zložený z troch častí:

 • Štvorstupňového zľavového systému pre nákup tovaru
 • Trojstupňového zľavového systému na služby, ktoré ponúka kozmetický salón
 • Vernostných bodov získaných pri nákupe tovaru a služieb

Prepočet na Euro sa vykonáva podľa aktuálneho výmenného kurzu v čase objednávky.

Zľavový systém pre tovar

Trieda 1: -5% z ceny objednaného tovaru - platí pre nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) dosiahne 0 - 5 000 Kč. Prvá trieda platí ihneď po registrácii, t. j. aj pre prvý nákup.

Trieda 2: -8 % z ceny objednaného tovaru - platí pre nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) dosiahne 5 001 - 10 000,- Kč

Trieda 3: -12 % z ceny objednaného tovaru - platí pre nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) dosiahne 10 001 - 15 000,- Kč

Trieda 4: -16 % z ceny objednaného tovaru - platí pre nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) dosiahne 15 001 - 20 000,- Kč

Poznámka: Vernostné zľavy neplatia na už zľavnené produkty.

 

Zľavový systém pre služby

Trieda 1: -5 % z ceny objednaného tovaru - vzťahuje sa na nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) dosiahne 0 - 5 000,- Kč. Prvá trieda platí ihneď po registrácii, t. j. aj pri prvom nákupe.

Trieda 2: -7 % z ceny objednaného tovaru - platí pre nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) dosiahne 5 001 - 20 000,- Kč

Trieda 3: -10 % z ceny objednaného tovaru - vzťahuje sa na nákup tovaru počas obdobia, keď celková hodnota tovaru zakúpeného zákazníkom (aj v minulosti) presiahne sumu 20 001,- Kč.

 

Vernostné body

Za každý nakúpený a zaplatený tovar alebo službu získate body do vernostného programu. Nazbierané body vždy nájdete v detaile tovaru alebo služieb. Môžete ich kedykoľvek využiť pre zaplatenie objednaného tovaru alebo služieb. A to ako na portáli Sensualite.sk tak v kozmetickom salóne. Jeden bod = 1 Kč.

Body do vernostného programu môžete zbierať aj z iných zdrojov, ako sú súťaže a reklamnej kampane.

Body je potrebné uplatniť v ľubovoľnej výške aspoň raz za 6 mesiacov. Ak nedôjde k žiadnemu vyplateniu, bodový účet bude zrušený bez náhrady.

Vernostný program je platný len pre registrovaných zákazníkov! Ak sa prekročí maximálna hodnota v danej triede, zľava podľa vyššej triedy sa uplatní až pri ďalšej objednávke. V prípade odstúpenia od zmluvy sa cena tovaru, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, nezapočítava do hodnoty tovaru.

3. INFORMÁCIE O TOVARE A BONUSY K NÁKUPU

 

Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka Českej republiky sa nepoužije. Skutočný vzhľad tovaru sa môže líšiť od vyobrazenia, najmä pokiaľ ide o farbu a pod. z dôvodu nemožnosti presného zachytenia vzhľadu tovaru technickými prostriedkami. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tejto prezentácie tovaru. Informácie o dostupnosti tovaru zobrazené pri tovare sú aktualizované online. Počas obdobia, kedy kupujúci zadáva objednávku, sa stav zásob môže zmeniť z dôvodu realizácie objednávky iného zákazníka. Kupujúci vždy vidí aktualizované skladové zásoby v košíku a na potvrdení objednávky. Tomuto je potrebné venovať pozornosť.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, bez nákladov na dopravu a balné. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo Webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky, Slovenskej republiky a krajín EÚ (ak sa na posledné dve kategórie vzťahujú osobitné podmienky). V prípade, že Predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok Kupujúceho na bezplatné dodanie tovaru podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny dodávaného tovaru vo výške uvedenej vo Webovom rozhraní obchodu. V prípade čiastočného odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu dopravu tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia vo Webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Bonusy sú časovo obmedzené ponuky, o ktorých sa zákazník dozvie v reklamnom priestore alebo pri zadávaní objednávky v nákupnom košíku. Bonusy môžu byť inzerované aj v reklamných priestoroch tretích strán. Bonusom môže byť napríklad vzorka alebo darčekové balenie zdarma, tovar za zvýhodnenú cenu a pod. Tento bonus je voliteľný, ale môže sa do košíka pridať aj automaticky. Bonus sa zobrazuje v detaile nákupného košíka, kde ho možno kedykoľvek pridať a odstrániť. Ak sa bonus do košíka pridáva automaticky, zvyčajne ide o plánovanú propagačnú a reklamnú kampaň.

Kategórie produktov:

Akčná ponuka - je kategória tovaru so zvýhodnenými cenami. Skladová zásoba je v tomto prípade uvedená v jednotkových množstvách pre ľahšiu orientáciu skladovej dostupnosti. Po skončení akčnej ponuky (vypredanie alebo vyradenie z akčnej ponuky) zostáva tovar naďalej v sortimente a je možné ho objednať, avšak za bežnú cenu.

Dopredaj - zahŕňa výrazne zľavnený tovar. Skladová zásoba je v tomto prípade uvedená v jednotkových množstvách pro ľahšiu orientáciu dostupnosti. Po vypredaní už nie je možné tento tovar objednať.

4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

Kúpna zmluva je uzatváraná na základe objednávky Kupujúceho, ktorá je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy, a prijatia - akceptácie - objednávky Predávajúcim. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná predovšetkým za účelom jej úspešného splnenia a súvisiacej evidencie a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
 

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
 • údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 • a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Ak je objednávka zadaná po prihlásení Kupujúceho do používateľského účtu, údaje Kupujúceho sú automaticky predvyplnené, ale je možné ich zmeniť.

V prípade, že objednávka nie je vykonaná po prihlásení Kupujúceho do užívateľského účtu, nie sú údaje o Kupujúcom predvyplnené a Kupujúci ich musí doplniť (a to všetky údaje označené ako povinné, predovšetkým teda meno, priezvisko, dodaciu adresu, apod.). Pri ich vyplňovaní musí Kupujúci postupovať primerane podľa čl. 3 odst. 3.2 Obchodných podmienok. V prípade objednávky bez registrácie nevznikajú Kupujúcemu žiadne nároky na zľavy (pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak) a vernostné výhody.

Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu prostredníctvom Webového rozhrania obchodu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávkového formulára Kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávkového formulára. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť nákup“. Údaje uvedené v objednávkovom formulári sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).

Pokiaľ Kupujúci vykoná storno objednávky do 12 hodín od odoslania objednávky, považuje Predávajúci objednávku za zrušenú, avšak iba za podmienky, že k tomuto došlo pred expedíciou tovaru. Storno môže Kupujúci poslať e-mailom, prípadne tak učiniť telefonicky (v takomto prípade však môže byť požiadaný o následné potvrdenie storna e-mailom s tým, že v prípade nepotvrdenia sa má za to, že storno vykonané nebolo). Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky Kupujúceho.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky, hlavne v prípade pochybností o správnosti údajov o tovare a údajov súvisiacich (napr. neštandardné množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, apod.) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Toto však nie je povinnosťou Predávajúceho.

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho. Potvrdenie o doručení objednávky Predávajúcim je iným úkonom než prijatie objednávky a odoslanie potvrdenia o doručení objednávky teda neznamená, že je objednávka Kupujúceho Predávajúcim akceptovaná - prijatá, a že je teda uzavretá Kúpna zmluva. Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom tovaru, tj. Prijať objednávku Kupujúceho, predovšetkým v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, bola zistená jeho nevhodnosť k použitiu, apod., že na skladové množstvo bolo v jednom časovom okamžiku prijaté také množstvo objednávok, ktoré presahuje aktuálnu skladovú dostupnosť, atď.. V prípade, že táto posledná zmienená situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená spôsobom podľa čl. 9. odst. 9.2 Obchodných podmienok. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku ČR sa nepoužije.

Objednávky obdržané do 14 hodín pracovného dňa budú, za predpokladu, že je tovar skladom vyexpedované ten istý deň. Pokiaľ zboží nie je na sklade, či na sklade dodávateľa, bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Webové rozhranie obchodu – tieto Obchodné podmienky - obsahuje obecné informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Konkrétne informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním objednávaného tovaru nájde Kupujúci v tzv. košíku.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa. Predávajúci neúčtuje žiadne zvláštne poplatky v súvislosti s týmito prostriedkami komunikácie na diaľku, neužíva žiadne komunikačné prostriedky, ktoré by so sebou niesli zvýšené náklady nad rámec základnej sadzby (napr. telefónne linky so zvýšeným hovorným, apod.).

5. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE

 

Podle zákona o evidenci tržeb EET (platné pro ČR), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou trržbu u správce daně On-Line - v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Ceny tovaru a služieb (predovšetkým náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy), uvedené na Webových stránkach, sú uvedený vrátane DPH. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke kozmetického salóna Predávajúceho na adrese Cejl 107, 602 00 Brno;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č. 4019433891/7500, vedený u spoločnosti ČSOB SK (ďalej len „účet Predávajúceho“) – tzv. Zálohová platba - pri výbere tejto možnosti obdrží Kupujúci zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar je expedovaný po obdržaní platby na bankový účet. Platbu realizuje Kupujúci na základe automaticky vygenerovaného a spoločne s objednávkou zaslaného zálohového listu, kde sú uvedené všetky potrebné údaje k platbe
 • Bezhotovostne kartou prostredníctvom platobného systému 
 • Platba cez špeciálny platobný portál PayU cez bankový účet;
 • Bezhotovostne platobnou kartou pri prevzatí tovaru na pobočke alebo prepravcovi.

Platobná karta na predajni (iba pobočka kozmetického salónu v Brne). Úhradu vykoná Kupujúci pomocou terminálu pri prevzatí tovaru na pobočke. Predávajúci prijíma platobné karty Visa a Master Card.

Náklady na úhradu ceny tovaru sú zahrnuté v cene balného a dopravy - Predávajúci neúčtuje žiadne zvláštne poplatky nad rámec ceny dopravy a balného stanovené s prihliadnutím ku zvolenému spôsobu platby kúpnej ceny.

Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov na balné a poštovné je počítaná dynamicky, podľa charakteru tovaru, spôsobu platby, dopravy, atď.. Aktuálna cena balného, poštovného je vždy zobrazená v košíku. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná najneskôr do 5 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade, že nebude kúpna cena v danej lehote uhradená, kúpna zmluva sa od počiatku ruší.
V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet Predávajúceho je Kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 5.4), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Ak by to bolo v obchodnom styku obvyklé alebo by tak bolo stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Pokiaľ by bol Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Kupujúci sa musí na vyžiadanie dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti a prípadným zmocnením k prevzatiu tovaru.

V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúča Predávajúci Kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu a prepravcovi pre uľahčenie následného riešenia škodnej udalosti. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Doprava a jej ceny sú uvádzané s DPH.

Spôsoby dopravy:

Osobný odber:

 • a) Osobný odber na pobočke Sensualité Beauty Brno

O pripravenosti k vyzdvihnutiu informuje Predávajúci Kupujúceho pomocou SMS a e-mailu. Tento druh dopravy je poskytovaný bez ďalších poplatkov, tj. osobný odber je zdarma. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, a však nie skôr než bude doručená správa, že je zásielka pripravená k vyzdvihnutiu, za predpokladu, že boli splnené podmienky pre objednanie a predovšetkým, že bol tovar pri odoslaní objednávky na sklade. V ostatných prípadoch bude Kupujúci informovaný.

 • b) Osobný odber na pobočke mimo Brno

Táto služba sa poskytuje s partnerskými dopravcami. Objednávky je možné vyzdvihnúť počas pracovnej doby príslušného zberného miesta alebo dostupnosti úložných boxov. Aktuálne miesta vyzdvihnutia si kupujúci vyberie z interaktívnej mapy pred zadaním objednávky. O pripravenosti na vyzdvihnutie bude Kupujúci informovaný prostredníctvom SMS a e-mailu z e-shopu a sprostredkovane vybranou prepravnou spoločnosťou. Tento typ dopravy je spoplatnený do celkovej hodnoty objednávky 60 Euro s DPH. Výška prepravného a manipulačného poplatku je vypočítaná na základe obsahu objednávky a je vždy k dispozícii v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

Verejní prepravcovia:

 • Tovar doručený zásielkovou spoločnosťou na adresu Kupujúceho

Táto služba sa prevádzkuje prostredníctvom partnerských dopravcov. O odoslaní objednávky je Kupujúci informovaný e-mailom a SMS z e-shopu a tiež sprostredkovane vybranou prepravnou spoločnosťou. Tento typ dopravy je spoplatnený do celkovej hodnoty objednávky 60 € s DPH. Výška prepravného a dobierky je vypočítaná na základe obsahu objednávky a je vždy k dispozícii v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky.

V prípade niektorých obzvlášť objemných, ťažkých alebo inak ťažko prepraviteľných výrobkov sa cena môže zvýšiť. V takom prípade Predávajúci informuje Kupujúceho pri potvrdení objednávky. 

Ak zásielka presahuje 15 kg, bude rozdelená do dvoch balíkov.

Reklamácia zásielky z dôvodu jej poškodenia pri preprave je možná iba pri prevzatí!
Pozor! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do tretieho dňa po odoslaní. Približný čas dodania je uvedený v podrobnostiach o výrobku v závislosti od dostupnosti. Kupujúci je o odoslaní informovaný e-mailom a SMS správou.

Balné je zdarma u všetkých zásielok.

Ďalej môže byť účtovaná preprava podľa základných tarifov v prípade akčných ponúk, dopredajov a zliav. Aktuálnu hodnotu poštovného vždy uvidí Kupujúci v košíku pri výbere dopravcu a v potvrdení objednávky.

Zásielky sú poistené podľa ceny tovaru v zásielke, maximálne však do výšky 1800 EUR. Pri prekročení tejto čiastky bude zásielka rozložené do dvoch či viacerých samostatných zásielok.

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Kupujúci má právo v súlade  § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote štrnásť (14) dní odo dňa

 • prevzatia tovaru,
 • prevzatia posledného kusu tovaru, ak si spotrebiteľ v rámci jednej objednávky objedná viacero kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,
 • prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy dodanie viacerých druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí,
 • prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakujúca sa dodávka tovaru.

Odstúpenie je možné aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok (nie je to však povinné).  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať mimo iné na adresu sídla či prevádzky Predávajúceho či na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

Podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ by došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. Predávajúci neodpovedá za vady na darčekoch.

Formulár - odstúpenie od zmluvy

9. VRÁTENIE TOVARU PRE PRÍPAD ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa čl. 8.1 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci by mal vrátiť Tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal, a vždy s dokladom o kúpe, alebo je povinný inak preukázať kúpu Tovaru od Predávajúceho. V prípade, že nie sú splnené uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, tj. tovar je napr. poškodený, chýba dokumentácia, apod., nemá toto vplyv na právo Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy, tak či tak má Predávajúci v takomto prípade nárok na finančnú kompenzáciu vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru, za ktorú bol tovar Kupujúcemu predaný, a obvyklou cenou vráteného tovaru (s prihliadnutím k jeho nedostatkom). Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Kupujúci nesie náklady spojené s odstúpením od zmluvy - s navrátením tovaru, predovšetkým teda náklady na poštovné a balné s tým, že pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovnou cestou, nesie spotrebiteľ i tieto zvýšené náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré spravidla odpovedajú výške ceny dopravy tovaru ku Kupujúcemu. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 5 EUR.

Pozor! Predávajúci ponúka možnosť, že tovar u Kupujúceho vyzdvihne. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku bude Predávajúci môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás na email objednavky@sensualite.sk alebo na tel. +421 221 020 603 alebo +420 727 875 291. Zásielku vyzdvihne zmluvný prepravca, o viac sa nemusíte starať. Zásielku stačí iba zabaliť do pôvodného prepravného obalu alebo jemu podobnému. Adresáta ani odosielateľa nie je nutné uvádzať. Prepravcom budete vyzvaní k predaniu zásielky spravidla druhý deň od podania žiadosti, aj je podaná do dvanástej hodiny (neplatí pre deň pred dňom pracovného voľna).

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.1 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ to nevylučuje povaha veci. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tím Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady.

Ak by kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady za dodanie tovaru vo výške odpovedajúci najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovar je Predávajúci oprávnený započať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípadoch, kedy má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu, ak už bola zaplatená, bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA (REKLAMÁCIE)

 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Menovite Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:

 

 • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
 • je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

 

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:

- vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak technické normy neexistujú,
- vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže Kupujúci primerane očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia uvedené Predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
- vec sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, aké môže Kupujúci primerane očakávať, a
- vec zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením vzorke alebo vzorke, ktorú Predávajúci poskytol Kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

Čl. 10.2 Obchodných podmienok sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenie, ktoré tovar malo pri prevzatí Kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.

Doba pre uplatnenie práva z vady zboží sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, činí teda 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom, za predpokladu, že nie je dohodnutá lehota iná. Pokiaľ je na tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru alebo v reklame Predávajúceho v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú možno vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu (viď ust. § 2113 a násl. Občianskeho zákonníka).

Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia aspoň v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, platia ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak Kupujúci oprávnene vytkol Predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže vadný tovar užívať.

Ak sa vada objaví v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, ak vadu oprávnene reklamoval.


Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese sídla Predávajúceho alebo v prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na balenie a prepravu reklamovaného tovaru s tým, že v prípade oprávnenosti reklamácie je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho náhradu nákladov na prepravu reklamovaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď sa Predávajúci o reklamácii dozvedel. Pri zasielaní tovaru postupuje Kupujúci primerane podľa článku 9 Obchodných podmienok. Tovar musí byť z hygienických dôvodov vždy vyčistený.

Pri reklamácii kupujúci vždy popíše vadu alebo jej prejav, miesto výskytu vady atď. a okrem dokladov, ktoré boli súčasťou tovaru, predloží aj doklad o kúpe.

Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Kupujúci požadoval opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

Bezprostredne po prevzatí tovaru predávajúcim bude kupujúcemu na ním zadaný e-mail zaslaný reklamačný protokol.

Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 10.2 Obchodných podmienok, kupujúci môže požadovať:

- a) odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
- b) odstránenie vady opravou veci
- c) primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- d) odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má Tovar podstatnú vadu,
 • ak Tovar nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo vady po jej odstránení,
 • v prípade výskytu viacerých vád Tovaru.

 

Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.

V prípade vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primerané zníženie kúpnej ceny.

Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (spravidla tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má Tovar väčší počet vád (spravidla najmenej tri vady súčasne), má Kupujúci právo požadovať zľavu z kúpnej ceny, výmenu Tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu, ktoré právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu Predávajúceho je možná len v prípade, ak Kupujúci požadoval odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si Kupujúci včas nezvolí právo z podstatného porušenia zmluvy, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

O zahájení reklamačného riadenia bude zákazník informovaný v deň prijatia tovaru k reklamácii protokolom na e-mail/SMS alebo na predávacom protokole pri osobnom podaní reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Predávajúci, po vyriadení Reklamácie, vyzve Kupujúceho k prevzatiu tovaru e-mailom, SMS alebo telefonicky.

Práva z vady tovaru nemožno uznať v prípade, že tieto vady vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania s tovarom, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii od tovaru, prípadne pokiaľ nie sú takéto parametre uvedené, podmienkam obvyklým. Práva z vady tovaru nie je možné uznať v prípade, že tieto vady vznikli v dôsledku vonkajšej udalosti, popr. ktoré Kupujúci sám spôsobil.

V prípade na podozrenie, že je reklamácia šikanózna – opakovaná, aj napriek predošlému riadnemu vybaveniu reklamácie kvôli rovnakej vade (neplatí za predpokladu, že sa vada po predošlom odstránení vyskytla znova), závada zjavne vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou, inštaláciou apod., bude reklamácia vybavená zamietnutím.

Kto má právo podľa § 1923 Občianskeho zákonníka, má nárok aj na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak sa však právo na náhradu škody neuplatní do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť, súd právo neprizná, pokiaľ Predávajúci namietne, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

11. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru, avšak pokiaľ je táto uhradená pred odovzdaním tovaru Kupujúcemu, nadobúda vlastníctvo k zboží okamžikom prevzatia tovaru.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami spávania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@sensualite.cz. Informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje na návrh Kupujúceho, ktorý je možné podať prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Kupujúci môže podať návrh spôsobom uvedeným v predošlej vete najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Predávajúceho po prvý krát. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu je Kupujúci povinný pokúsiť sa najprv vyriešiť spor priamo s Predávajúcim .

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a uzavrie s Predávajúcim zmluvu on-line, má taktiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu zo zmluvy s Predávajúcim, ktoré môže zahájiť prostredníctvom európskej platformy pre riešenie sporov on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Využitím vyššie uvedených postupov nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojim nárokom na príslušný súd.

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej spôsobilosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov kupujúceho je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Zb., z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, príp. adresa na doručenie, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalšie údaje uvedené v objednávke - napr. v časti komentár a pod (ďalej spoločne len "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu, ak je zriadený. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracúvaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu Kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z Webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov Kupujúceho tretiu osobu ako sprostredkovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar a prevádzkovateľov portálu Heureka.cz (viď nižšie) Predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho osobné údaje tretím osobám neposkytne. Súhlasom s obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky v internetovom obchode Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov v rozsahu e-mail, meno a priezvisko prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz, t.j. aktuálne spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČO: 02387727. Tieto údaje sú poskytnuté len za účelom zaslania a vyhodnotenia dotazníka "Heureka! - Overené zákazníkmi" s cieľom získať objektívne vyhodnotenie spokojnosti s nákupom u Predávajúceho. Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté na účely služby "Heureka! - Overené zákazníkmi" sa považujú za osobné údaje Predávajúceho, a preto nemôžu byť bez výslovného súhlasu poskytnuté žiadnemu inému subjektu, ani použité iným spôsobom, ako je uvedené v tomto dokumente. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo spracovateľ (článok 12.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže

- požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,
- požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa aby odstránil takto vzniknutý stav.

Ak Kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, Predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Kupujúci má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov písomne odvolať na adrese sídla Predávajúceho. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Predávajúcemu. Kupujúci má tiež práva podľa § 21 zákona č. 101/2000 Z. z., t. j. najmä právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu, blokovanie alebo požadovanie ich likvidácie, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažnú náhradu alebo peňažné odškodnenie, ak bolo konaním Predávajúceho porušené právo dotknutej osoby na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov je Predávajúci oprávnený zrušiť používateľský účet Kupujúceho, a to bez nároku na náhradu za nazbierané zľavy alebo vernostné výhody a pod.

13. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIES

 

Zaškrtnutím políčka "Áno, chcem dostávať novinky e-mailom" Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Predávajúci je oprávnený zasielať informácie technického alebo administratívneho charakteru všetkým Kupujúcim bez ohľadu na udelený súhlas.

Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači.  V prípade, že nákup na Webovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti Predávajúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Funkčné cookies: funkčné cookies sú zodpovedné za základné funkcie Webovej stránky (napr. ukladanie tovaru do košíka e-shopu a pod.). Sú nevyhnutné pre správne fungovanie Webovej stránky a v prípade týchto súborov cookies sa nevyžaduje aktívny súhlas Kupujúceho s ich uložením v počítači,

Kupujúci je informovaný o používaní súborov cookies a môže, s výnimkou funkčných súborov cookies, prostredníctvom nastavenia prijať, odmietnuť alebo selektívne prijať len niektoré súbory cookies pomocou nastavení. 

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia alebo pamäte koncového zariadenia Kupujúceho a používajú sa na:

- zlepšenie a zjednodušenie pohybu Kupujúceho a iných záujemcov po Webovej stránke, optimalizáciu Webovej stránky pre jej používateľov,

- poskytovanie lepších služieb Kupujúcemu

- marketingové účely - remarketing - reklama založená na záujmoch vytvorená na internetových stránkach, ktoré si Kupujúci prezrel, zobrazujúca tovar, ktorý si Kupujúci predtým objednal/prehliadol, alebo podobný, príbuzný a pod. s cieľom lepšie obslúžiť svojich súčasných a budúcich zákazníkov (vrátane Kupujúceho) a používateľov Webovej stránky Predávajúceho zodpovedajúcej ich individuálnym potrebám, sledovanie vzorcov správania a nákupov v rámci Google Analytics s využitím USER ID prostredníctvom reklamných funkcií:

- Google Analytics remarketing,
- prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google,
- prehľady demografických údajov a záujmov v službe Google Analytics,
- integrované služby, ktoré na zhromažďovanie údajov pomocou reklamných súborov cookies a anonymných identifikátorov vyžadujú službu Google Analytics.

Kupujúci môže zvyčajne odmietnuť alebo selektívne prijať len niektoré súbory cookies pomocou nastavení svojho prehliadača. Kupujúci môže nastaviť prehliadač tak, aby odmietal súbory cookies alebo aby ho upozornil vždy, keď sa webová stránka pokúsi umiestniť súbory cookies do počítača Kupujúceho. Odmietnutie súborov cookie - buď čiastočne, alebo úplne - môže mať za následok, že niektoré funkcie webových stránok nebudú prístupné alebo sa nebudú správne zobrazovať.

14. DORUČOVANIE

 

Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenej Kupujúcim v objednávke.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom.

Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade neexistencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,ako aj predpismi súvisiacimi, všetko v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú sa vyžadujú písomnou formu.

Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

Prílohu Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Obchodné podmienky sú platné od 1. 2. 2024 do odvolenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Predávajúci

V Brne dňa 1. 2. 2024

Aoek logo


 

Formulár - odstúpenie od zmluvy

Obchodní podmínky platné do 31. 1. 2024

Obchodní podmínky platné do 27.04.2021

Obchodní podmínky platné do 22.1.2018

Obchodní podmínky platné do 25.2.2017

Obchodní podmínky platné do 25.1.2016

Obchodní podmínky platné do 18.11.2015

Obchodní podmínky platné do 26.08.2015

Obchodní podmínky platné do 1.6.2014