• 0
 • 0
  Prihláste sa a nájdite tu svoje obľúbené kúsky aj nabudúce!
 • CZ
Nakúpte ešte za 60,00 € a máte dopravu zadarmo!
OK

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sensualite.sk

Obchodné podmienky tu uvedené sa riadia českým právom.

Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán  - Predávajúceho a Kupujúceho - vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť: BK KOSMETIKA,  s.r.o. 

Prevádzkovateľ internetového portálu Sensualité

Cejl 107
602 00 Brno
IČO: 269 38 081
DIČ: CZ26938081
Spoločnosť je registrovaná u KOS v Brne pod spisovou značkou oddiel C, vložka 46888 (ďalej len „Predávajúci“) 

tel: +420 533 433 133 | fax: +420 533 433 369
Mobilní brána: +420 727 875 291 | objednavky@sensualite.sk

Korešpondenčná adresa pre Slovensko

Virtual Point Services s.r.o.
Bajkalská 45G
821 05 Bratislava
Tel.: +421 948 428 143

Spoločnosť je certifikovaná asociáciou pre el. komerciu APEK. Spoločnosť je registrovaným správcom osobných údajov u UOOÚ pod evidenčným číslom 00043315.

Zodpovedná osoba 
Barbora Kábrtová - konateľ spoločnosti 
kontakt: barbora.kabrtova@sensualite.cz | tel: +420 541 225 270 | fax: +420 541 210 988 

Zodpovedná osoba 
Barbora Kábrtová - konateľ spoločnosti 
kontakt: barbora.kabrtova@sensualite.cz | tel: +420 541 225 270 | fax: +420 541 210 988 

Prevádzková doba CZ

Fakturácie a expedície: 

Po – Pá 7,30 – 16h 

Výdaj tovaru na prevádzke kozmetického salónu Sensualité Beauty, Brno Cejl 107: 

Po - Št 9:00 – 19:00h 
Pia - 9:00-18:00h 

So-Ne + štátne sviatky a ostatné dni pracovného pokoja - zatvorené, objednávky samozrejme registrujeme a vybavíme v nasledujúci pracovný deň. 

1. VYMEDZENIE POJMOV

Kúpna zmluva- mluva o kúpe tovaru uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu

Internetový obchod - obchod Predávajúceho prevádzkovaný na Webovej stránke prostredníctvom rozhrania Webovej stránky Fyzická osoba - spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, alebo s ním jednáObčiansky zákonník - Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

Obchodné podmienky-tieto obchodné podmienky Webová stránka - Webová stránka umiestnená na internetovej adrese www.sensualite.sk

Webové rozhranie obchodu - rozhranie Webovej stránky

                   

2. POUŽITIE OBCHODNÝCH PODMIENEK

Obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán  - Predávajúceho a Kupujúceho - vzniknuté v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy. 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že tieto Obchodné podmienky ako celok sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou či fyzickou osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej len „Podnikateľ“). Na Podnikateľa sa vzťahujú primerane iba tieto časti Obchodných podmienok: čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 a 15. 
Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné zjednať v Kúpnej zmluve. Odchylné dohody v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. 
Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. 
Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Na možnosť zmeny či doplnenia Obchodných podmienok teda Predávajúci upozorňuje za tým účelom, aby si bol Kupujúci tejto možnosti vedomý a vždy sa pred odoslaním objednávky zoznámil s aktuálnym znením Obchodných podmienok. 

Na tomto mieste sú zobrazené len aktuálne platné Obchodné podmienky. Odkazy na staršie dokumenty sú uvedené v päte strany obchodných podmienok. 

3. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET - REGISTRÁCIA

Výhodou registrácie – vytvorenia užívateľského účtu - je jednoduchší nákup v Internetovom obchode, možnosť sledovania histórie objednávok, jednoduchší prístup k aktuálnym informáciám a predovšetkým darčekom a účasti vo vernostnom programe, predlžený termín pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu atď. Registrácia nie je pre nákup v Internetovom obchode nutná – tj. nakupovať sa dá aj bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu. 

Registrovaní zákazníci sú automaticky zaradení do šesťstupňového zľavového systému. Už samotnou registráciou získava zákazník prvú zľavovú triedu 5%. Z každého nákupu navyše získava body, ktoré možno uplatniť pri platbe budúcich objednávok. 

U tovaru alebo služieb, ktoré sú v akcii je vyznačená cena konečná a nevzťahuje sa naň žiadna ďalšie zľava. 

Ceny zobrazované u tovaru a služieb sú vždy konečné a zahŕňajú aktuálne priznanú výšku zľavy. Pre správne zobrazenie cien musí byť zákazník prihlásený. 

Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhraní môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). 

Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účtu je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať, v opačnom prípade nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za prípadné omeškanie doručenia tovaru, nedodanie objednaného tovaru, apod. v dôsledku neuvedenia aktuálnych údajov Kupujúcim. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne a nie sú ďalej overované. 

Kupujúci sa aktívne snaží zabrániť duplicite údajov - tj. predovšetkým zakladanie viacerých užívateľských účtov pre jednu a tú istú osobu, apod. V prípade zistenia takejto duplicity je Predávajúci oprávnení všetky takéto užívateľské účty zrušiť, a to bez náhrady, pokiaľ ide o získané nároky na zľavy, vernostné výhody, apod. 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a nesprístupniť tieto údaje tretej osobe. Predávajúci nezodpovedá za zneužitie takýchto informácií, pokiaľ k nemu nedošlo v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zistí, že jeho prístupové údaje boli, alebo by mohli byť sprístupnené tretej osobe, je povinný zmeniť tieto prístupové údaje (heslo), popr., ak to nie je možné (heslo už bolo napr. zmenené treťou osobou a nie je ho možné zmeniť ani za pomoci funkcie „zabudnuté heslo“ apod.) bezodkladne informovať Predávajúceho za účelom dohody na ďalšom postupe. 
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Má však oprávnenie priradiť, ako administrátor účtu, k užívateľskému účtu ďalšie osoby so samostatným prístupovým menom - loginom - a heslom. Všetky výhody spojené s užívateľským účtom sú v takomto prípade zdieľané. Je potom kompletne na Kupujúcom a týchto priradených osobách, aby sa dohodli, akým spôsobom, kto, apod. bude výhody či zľavy využívať. 
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, ak Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok). 
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, pripadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. O plánovaných odstávkach sa Predávajúci snaží informovať zákazníkov v predstihu na svojich webových stránkach.

4. VERNOSTNÝ PROGRAM

Obchodné podmienky vernostného programu  Sensualité 

Vernostní program Sensualité (ďalej len ako „program“) je program usporiadaný spoločnosťou BK KOSMETIKA, s.r.o., so sídlom Cejl 107 602 00 Brno, vedená u Registrového súdu v Brne, oddiel C, vložka 46888., IČ: 26938081 z webových portálov Sensualite.sk, Sensuaite.cz a Sensualite-beauty.cz (ďalej len „Sensualité“), pričom program bude prebiehať v predajniach a on-line obchodoch Sensualité a Sensualité Beauty v Českej republike a Slovenskej republike (ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webových stránkach Sensualité), pokiaľ nie je v týchto Všeobecných podmienkach vernostného programu Sensualité (ďalej len ako „podmienky“) uvedené inak. Členstvo v programe je určené fyzickým osobám, nepodnikajúcim, starším ako 18 rokov; členom programu sa nemôže stať právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. 

Účel programu

Program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov Sensualité, ktorí ako členovia programu majú hlavne možnosť:

 • získať odmeny podľa úrovne členstva
 • Získať zľavu na tovar a služby podľa úrovne členstva
 • získať peňažný bonus body za nákup tovaru
 • získať darčeky k narodeninám a významným výročiam
 • pozvánky na VIP akcie
 • pozvánky na pred-uvedenie značkových produktov
 • účasť v súťažiach o vecné ceny

Vznik členstva

Členstvo v programu je bezplatné, vzniká vykonaním registrácie do programu tak, ako je uvedené v odstavci 2. tohoto článku (ďalej len ako „registrácia“). Záujemca o členstvo v programu (ďalej len ako „záujemca“) vyplní elektronický registračný formulár pri registrácii alebo na webových stránkach programu (ďalej len ako „webové stránky“). V registračnom formulári musia byť vyplnené všetky údaje, ktoré sú označené ako „povinné“.  Odoslaním registračného formulára záujemca potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Sensualité si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie, a to z dôvodu chybného, nepravdivého údaju v registračnom formulári alebo v prípade, že prihlasovacie meno bolo už použité (záujemca bude upozornený, že člen programu s týmito údajmi je už zaregistrovaný a registrácia nebude dokončená). Následne po registrácii bude záujemcovi odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári e-mail s aktivačným odkazom, ktorý slúži k overeniu údajov. Kliknutím na tento aktivačný odkaz dokončí záujemca proces registrácie a obdrží na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári potvrdenie o registrácii. Ak záujemca nedokončí registráciu najneskôr do 1 dňa od doručenia e-mailu s aktivačným odkazom, bude proces registrácie záujemca ukončený, pričom údaje záujemca uvedené v registračnom formuláre nebudú Sensualité ďalej evidované či inak spracovávané. 

Všeobecné podmienky vernostného programu Sensualité platné od 25.5.2018. 

Vernostný program k nákupu tovaru a služieb je zložený z troch častí 

 • Čtyřstupňového zľavového systému pre nákup tovaru
 • Trojstupňového zľavového systému na služby, ktoré ponúka kozmetický salón
 • Vernostných bodov získaných pri nákupe tovaru a služieb

 

Aktuálny stav bodov a úrovne členstva je dostupná po prihlásení v záložke “Môj profil”.

Pre výpočet čiastky určujúcej úroveň členstva je rozhodujúci celkový súčet všetkých vystavených a uhradených faktúr za služby a tovar.

Čerpanie bodov sa uplatňuje v nákupnom košíku a je prezentované peňažnou zľavou z objednaného tovaru. Aby ste mohli zľavy čerpať, musíte získané body uplatniť, a to v akomkoľvek množstve, aspoň 1 x za 6 mesiacov. V prípade, že nebudú body po dobu 6 mesiacov, od posledného nákupu čerpané, môže ich Sensualité vymazať, a to bez náhrady.

Pre zahrnutie nákupu do celkovej hodnoty tovaru nakúpeného prostredníctvom on-line obchodu musí byť člen programu riadne prihlásený (tj. nezahrnuje sa tovar nakúpený prostredníctvom on-line obchodu bez registrácie, resp. bez prihasenia)Zľavy nie sú poskytované na elektronické prístroje, zlacnený tovar a služby

Zľavový systém pre tovar – platí vždy len za predpokladu, že je vykonaná a dokončená registrácia!

1. trieda: -5 %  hodnota objednaného a zaplateného tovaru predstavuje 0 - 5 000,- Kč

2. trieda: -8 % hodnota objednaného a zaplateného tovaru predstavuje 5 001 - 10 000,- Kč

3. trieda: -12 % hodnota objednaného a zaplateného tovaru predstavuje 10 001 - 15 000,- Kč

4. trieda: -16 % hodnota objednaného a zaplateného tovaru predstavuje 15 001,- Kč

Za objednané a zaplacené zboží se nepovažuje zboží, u kterého bylo využito právo na odstoupení od smlouvy, nebo za které byla vrácena kupní cena z jiného důvodu. 

Zľavový systém pre služby – platí vždy len za predpokladu, že je vykonaná a dokončená registrácia!

1. trieda: -5 % hodnota objednaných a zaplatených služieb predstavuje 0-5 000,- Kč

2. trieda: -7 % hodnota objednaných a zaplatených služieb predstavuje 5 001 - 10 000,- Kč

3. trieda: -10 % hodnota objednaných a zaplatených služieb prevyšuje čiastku 10 001,- Kč

Za objednané a zaplatené služby sa nepovažujú služby, u ktorých bolo využité právo na odstúpenie od zmluvy, alebo za ktoré bola vrátená kúpna cena z iného dôvodu.

Vernostné body

Za každý nakúpený a zaplatený tovar alebo službu získate body do vernostného programu. Nazbierané body vždy nájdete v detaile tovaru alebo služieb. Môžete ich kedykoľvek využiť pre zaplatenie objednaného tovaru alebo služieb. A to ako na portáli Sensualite.cz, Sensualite.sk tak v kozmetickom salóne. Jeden bod = 4 c.

Body do vernostného programu môžete zbierať aj z iných zdrojov, ako sú súťaže a reklamnej kampane. O tejto možnosti budete vždy informovaní prostredníctvom našich webových portálov, popr., ak budete s touto možnosťou súhlasiť, prostredníctvom emailu.

Člen programu je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho členského účtu. Člen programu berie na vedomie, že členský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Sensualité, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Zmena údajov

Člen programu berie na vedomie, že ak by došlo k akejkoľvek zmene údajov, ktoré uviedol pri registrácii, je povinný túto zmenu neodkladne oznámiť, a to e-mailom, telefonicky alebo zmenou v registračných údajoch člena programu vo svojom účtu.

Strata prihlasovacích údajov

Všeobecne sa má za to, že prihlasovacie údaje sú členom programu zabezpečené proti zneužitiu. V prípade straty alebo zabudnutia prihlasovacích údajov je možné požiadať o reset a to pomocou odkazu, e-mailom alebo telefonicky. Na e-mail uvedený pri registrácii bude odoslaný odkaz pre reset hesla. Za neoprávnené čerpanie vernostných bodov nemožno uplatňovať náhradu.

Ukončenie členstva v programe

Ak nie je v podmienkach uvedené inak, bude členstvo v programu a súčasne vo všetkých podprogramoch ukončené:

 • odvolaním súhlasu s členstvom,
 • doručením písomného oznámenia člena programu o ukončení členstva zaslaným na e-mail objednavky@sensualite.sk
 • oznámením o ukončení členstva zaslaným Sensualité členovi programu e-mailom alebo poštou na e-mailovú, resp. poštovú adresu, ktorú člen programu uviedol v registračnom formulári.

Sensualité je oprávnené ukončiť členstvo ktoréhokoľvek člena programu, a to aj bez udania dôvodu, predovšetkým však v nasledujúcich prípadoch:

-Ak uvedie člen programu pri registrácii nesprávne či nepravdivé údaje,
- Ak člen programu zneužije výhody, ktoré sú mu ako členovi programu poskytované,
- Ak sa člen programu registruje do programu opakovane, predovšetkým za účelom viacnásobného získania výhod programu,
- Ak člen programu odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak obmedzí rozsah spracovania osobných údajov spracovávaných na základe udeleného súhlasu do takej miery, že nie je možné v programe ďalej pokračovať,
- Ak člen programu nevyužíva služby programu, po dobu viac ako 12 mesiacov
- Ak sa člen dopustí akéhokoľvek iného jednania, ktoré je v rozpore s podmienkami.

V prípade ukončenia členstva v programe budú automaticky zmazané nepotrebné osobné údaje a ďalej budú spracovávané iba osobné údaje nutné ku splneniu zákonných povinností (napr. fakturačné údaje, apod.) a pre prípad vedenia sporných riadení.

Ochrana osobných údajov a súhlas s ich spracovaním

Každý člen programu je spoločne s registráciou do programu informovaný o spracovaní osobných údajov a pred registráciou je povinný vysloviť svoj súhlas so zapracovaním osobných údajov. 

Sensualité si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu podmienok.

Aktuálne podmienky sú k dispozícii na webových stránkach Sensualite.sk.

5. INFORMÁCIE O TOVARE A BONUSY K NÁKUPU

Všetka prezentácia tovaru umiestnená na Webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru. Skutočná podoba tovaru sa môže líšiť od podoby na obrázku, predovšetkým pokiaľ ide o farbu, apod. z dôvodu nemožnosti presného zachytenia podoby technickými prostriedkami. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť túto prezentáciu tovaru. Informácie o dostupnosti tovaru, zobrazované u tovaru, sú aktualizované on-line. Počas doby, po ktorú Kupujúci realizuje objednávku, môže dôjsť ku zmene stavu skladových zásob v dôsledku dokončenej objednávky iného zákazníka. V košíku a na potvrdenie objednávky Kupujúci vždy vidí aktualizovanú zásobu skladu. Tej je nutné venovať pozornosť.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou nákladov na prepravu a balné. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na Webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
Bonusy sú časovo obmedzené ponuky, o ktorých sa zákazník dozvie v reklamnom priestore alebo pri objednávke v košíku. Bonusy môžu byť inzerované aj v reklamných priestoroch tretích strán. Bonusom môže byť napríklad vzorku zdarma alebo darčekové balenie, tovar za zvýhodnenú cenu, apod. Tento bonus je dobrovoľný, môže však byť do košíka vložený i automaticky. Bonus sa zobrazuje v detaile nákupného košíka, kde je ho možné pridať a kedykoľvek opäť odobrať. Pri automatickom vložení bonusu do košíka ide spravidla o plánovanú podporu a reklamné kampane.
Kategórie produktov:

Akčná ponuka- je kategória tovaru so zvýhodnenými cenami. Skladová zásoba je v tomto prípade uvedená v jednotkových množstvách pre ľahšiu orientáciu skladovej dostupnosti. Po skončení akčnej ponuky (vypredanie alebo vyradenie z akčnej ponuky) zostáva tovar naďalej v sortimente a je možné ho objednať, avšak za bežnú cenu.

Dopredaj - zahŕňa výrazne zľavnený tovar. Skladová zásoba je v tomto prípade uvedená v jednotkových množstvách pro ľahšiu orientáciu dostupnosti. Po vypredaní už nie je možné tento tovar objednať.

6. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzatváraná na základe objednávky Kupujúceho, ktorá je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy, a prijatia - akceptácie - objednávky Predávajúcim. Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná predovšetkým za účelom jej úspešného splnenia a súvisiacej evidencie a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu),
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

V prípade, že objednávka nie je vykonaná po prihlásení Kupujúceho do užívateľského účtu, nie sú údaje o Kupujúcom predvyplnené a Kupujúci ich musí doplniť (a to všetky údaje označené ako povinné, predovšetkým teda meno, priezvisko, dodaciu adresu, apod.). Pri ich vyplňovaní musí Kupujúci postupovať primerane podľa čl. 3 odst. 3.2 Obchodných podmienok. V prípade objednávky bez registrácie nevznikajú Kupujúcemu žiadne nároky na zľavy (pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak) a vernostné výhody.

Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu prostredníctvom Webového rozhrania obchodu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávkového formulára Kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávkového formulára. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávkovom formulári sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).
Pokiaľ Kupujúci vykoná storno objednávky do 12 hodín od odoslania objednávky, považuje Predávajúci objednávku za zrušenú, avšak iba za podmienky, že k tomuto došlo pred expedíciou tovaru. Storno môže Kupujúci poslať e-mailom, prípadne tak učiniť telefonicky (v takomto prípade však môže byť požiadaný o následné potvrdenie storna e-mailom s tým, že v prípade nepotvrdenia sa má za to, že storno vykonané nebolo). Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky Kupujúceho.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky, hlavne v prípade pochybností o správnosti údajov o tovare a údajov súvisiacich (napr. neštandardné množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, apod.) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Toto však nie je povinnosťou Predávajúceho.
Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho. Potvrdenie o doručení objednávky Predávajúcim je iným úkonom než prijatie objednávky a odoslanie potvrdenia o doručení objednávky teda neznamená, že je objednávka Kupujúceho Predávajúcim akceptovaná - prijatá, a že je teda uzavretá Kúpna zmluva. Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom tovaru, tj. Prijať objednávku Kupujúceho, predovšetkým v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, bola zistená jeho nevhodnosť k použitiu, apod., že na skladové množstvo bolo v jednom časovom okamžiku prijaté také množstvo objednávok, ktoré presahuje aktuálnu skladovú dostupnosť, atď.. V prípade, že táto posledná zmienená situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená spôsobom podľa čl. 9. odst. 9.2 Obchodných podmienok. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
Objednávky obdržané do 14 hodín pracovného dňa budú, za predpokladu, že je tovar skladom vyexpedované ten istý deň. Pokiaľ zboží nie je na sklade, či na sklade dodávateľa, bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
Webové rozhranie obchodu – tieto Obchodné podmienky - obsahuje obecné informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Konkrétne informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním objednávaného tovaru nájde Kupujúci v tzv. košíku.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa. Predávajúci neúčtuje žiadne zvláštne poplatky v súvislosti s týmito prostriedkami komunikácie na diaľku, neužíva žiadne komunikačné prostriedky, ktoré by so sebou niesli zvýšené náklady nad rámec základnej sadzby (napr. telefónne linky so zvýšeným hovorným, apod.).

7. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE

Podle zákona o evidenci tržeb EET (platné pro ČR), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou trržbu u správce daně On-Line - v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru a služieb (predovšetkým náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy), uvedené na Webových stránkach, sú uvedený vrátane DPH. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke kozmetického salóna Predávajúceho na adrese Cejl 107, 602 00 Brno;
 •  v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č. 4019433891/7500, vedený u spoločnosti ČSOB SK (ďalej len „účet Predávajúceho“) – tzv. Zálohová platba - pri výbere tejto možnosti obdrží Kupujúci zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar je expedovaný po obdržaní platby na bankový účet. Platbu realizuje Kupujúci na základe automaticky vygenerovaného a spoločne s objednávkou zaslaného zálohového listu, kde sú uvedené všetky potrebné údaje k platbe
 • Bezhotovostne kartou prostredníctvom platobného systému 
 • Platba cez špeciálny platobný portál PayU cez bankový účet;
 • Bezhotovostne platobnou kartou pri prevzatí tovaru na pobočke alebo prepravcovi.

Platobná karta na predajni (iba pobočka kozmetického salónu v Brne). Úhradu vykoná Kupujúci pomocou terminálu pri prevzatí tovaru na pobočke. Predávajúci prijíma platobné karty Visa a Master Card.

Náklady na úhradu ceny tovaru sú zahrnuté v cene balného a dopravy - Predávajúci neúčtuje žiadne zvláštne poplatky nad rámec ceny dopravy a balného stanovené s prihliadnutím ku zvolenému spôsobu platby kúpnej ceny.

Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov na balné a poštovné je počítaná dynamicky, podľa charakteru tovaru, spôsobu platby, dopravy, atď.. Aktuálna cena balného, poštovného je vždy zobrazená v košíku.
V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná najneskôr do 5 dní od uzavretia.

Kúpnej zmluvy. V prípade, že nebude kúpna cena v danej lehote uhradená, kúpna zmluva sa od počiatku ruší.
V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet Predávajúceho je Kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 5.4), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Ak by to bolo v obchodnom styku obvyklé alebo by tak bolo stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

9. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Pokiaľ by bol Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Kupujúci sa musí na vyžiadanie dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti a prípadným zmocnením k prevzatiu tovaru.
V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúča Predávajúci Kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu a prepravcovi pre uľahčenie následného riešenia škodnej udalosti. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Doprava a jej ceny sú uvádzané s DPH.

Spôsoby dopravy:

Osobný odber:

 • a) Osobní odber na pobočke Brno kozmetický salón

O pripravenosti k vyzdvihnutiu informuje Predávajúci Kupujúceho pomocou SMS a e-mailu. Tento druh dopravy je poskytovaný bez ďalších poplatkov, tj. osobný odber je zdarma. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, a však nie skôr než bude doručená správa, že je zásielka pripravená k vyzdvihnutiu, za predpokladu, že boli splnené podmienky pre objednanie a predovšetkým, že bol tovar pri odoslaní objednávky na sklade. V ostatných prípadoch bude Kupujúci informovaný.

Táto služba je prevádzkovaná so zapojenými partnerskými salóny. Aktuálne informácie o odberných miestach sú uvedené v sekcii partnerské salóny

Verejní prepravcovia::

 • Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DPD/PPL. (rýchla, lacná doprava s komunikáciou od dopravcu)

Poštovné, pokiaľ nebude uvedené inak, je nad 40 EUR s DPH zdarma. Pri objednávke do 40 EUR je účtované poštovné vo výške 3 EUR, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri platbe zálohovým listom na bankový účet či platobnou kartou pred odoslaním tovaru, systémom PayU činí 3 EUR, pokiaľ nie je stanovené inak.
Platba môže byť vykonaná platobnou kartou alebo v hotovosti pri prevzatí, pokiaľ nebola vykonaná dopredu.

Pokiaľ je zásielka na dobierku je poštovné zvýšené o 2 EUR

Po expedícii obdrží Kupujúci na e-mail avízo s informáciami o zásielke a predpokladanom čase doručenia.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude Kupujúci, resp. osoba, ktorej je tovar doručovaný, zastihnutý, obdrží do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je umožnená žiadna komunikácia s dopravcom a Predávajúci nemá žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepraviteľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepraviteľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. V takom prípade bude Predávajúci informovať pri potvrdení objednávky Kupujúceho.

V prípade, že zásielka presiahne 15kg, bude rozdelená do dvoch balíkov.

Reklamácia zásielky z dôvodu jej poškodenia pri preprave je možná iba pri prevzatí!
Pozor! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je Kupujúci informovaný e-mailom.

Balné je zdarma u všetkých zásielok.

Ďalej môže byť účtovaná preprava podľa základných tarifov v prípade akčných ponúk, dopredajov a zliav. Aktuálnu hodnotu poštovného vždy uvidí Kupujúci v košíku pri výbere dopravcu a v potvrdení objednávky.

Zásielky sú poistené podľa ceny tovaru v zásielke, maximálne však do výšky 1800 EUR. Pri prekročení tejto čiastky bude zásielka rozložené do dvoch či viacerých samostatných zásielok.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo v súlade  § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote štrnásť (14) dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína lehota pre odstúpenie plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, resp. Pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, začína lehota pre odstúpenie plynúť odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Odstúpenie je možné aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok (nie je to však povinné).  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať mimo iné na adresu sídla či prevádzky Predávajúceho či na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.
Podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od Kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ by došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. Predávajúci neodpovedá za vady na darčekoch.

Formulár - odstúpenie od zmluvy

11. VRÁTENIE TOVARU PRE PRÍPAD ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa čl. 8.1 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar by mal Kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v jakom tovar prevzal, a vždy s originálom dokladu o kúpe. V prípade, že nie sú splnené uvedené podmienky pre vrátenie tovaru, tj. tovar je napr. poškodený, chýba dokumentácia, apod., nemá toto vplyv na právo Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy, tak či tak má Predávajúci v takomto prípade nárok na finančnú kompenzáciu vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru, za ktorú bol tovar Kupujúcemu predaný, a obvyklou cenou vráteného tovaru (s prihliadnutím k jeho nedostatkom). Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Kupujúci nesie náklady spojené s odstúpením od zmluvy - s navrátením tovaru, predovšetkým teda náklady na poštovné a balné s tým, že pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovnou cestou, nesie spotrebiteľ i tieto zvýšené náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré spravidla odpovedajú výške ceny dopravy tovaru ku Kupujúcemu. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 5 EUR.

Pozor! Predávajúci ponúka možnosť, že tovar u Kupujúceho vyzdvihne. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku bude Predávajúci môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás na email objednavky@sensualite.sk alebo na tel. +421 221 020 603 alebo +420 727 875 291. Zásielku vyzdvihne zmluvný prepravca, o viac sa nemusíte starať. Zásielku stačí iba zabaliť do pôvodného prepravného obalu alebo jemu podobnému. Adresáta ani odosielateľa nie je nutné uvádzať. Prepravcom budete vyzvaní k predaniu zásielky spravidla druhý deň od podania žiadosti, aj je podaná do dvanástej hodiny (neplatí pre deň pred dňom pracovného voľna).

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.1 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ to nevylučuje povaha veci. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tím Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady.

Ak by kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady za dodanie tovaru vo výške odpovedajúci najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovar je Predávajúci oprávnený započať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA (REKLAMÁCIE)

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Menovite Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, pričom pokiaľ k dojednaniu nedošlo, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uvedenej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Čl. 10.2 Obchodných podmienok sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenie, ktoré tovar malo pri prevzatí Kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.
Doba pre uplatnenie práva z vady zboží sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, činí teda 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom, za predpokladu, že nie je dohodnutá lehota iná. Pokiaľ je na tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru alebo v reklame Predávajúceho v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú možno vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu (viď ust. § 2113 a násl. Občianskeho zákonníka).
Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho sídla, alebo prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Balné a náklady na dopravu tovaru k reklamácii hradí Kupujúci s tím, že pokiaľ je reklamácia oprávnená, je Kupujúci oprávnený požadovať náhradu ceny dopravy tovaru k reklamácii po Predávajúcom. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy sa Predávajúci o reklamácii dozvedel. Pri odosielaní tovaru postupuje Kupujúci primerane podľa čl. 9 Obchodných podmienok. Tovar musí byť z hygienických dôvodov vždy očistený.
Pri reklamácii Kupujúci vždy popíše závadu, prípadne jej prejav, miesto výskytu závady, apod. a doloží, vedľa dokladov, ktoré boli súčasťou tovaru, taktiež doklad o kúpe. Bezodkladne po obdržaní tovaru Predávajúcim, obdrží Kupujúci na ním uvedený e-mail reklamačný protokol. Priebeh reklamácie je možné u registrovaných užívateľov sledovať v záložke “doklady a profil“.
Pokiaľ nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 10.2 Obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať:

 • a) dodanie nového tovaru bez závady, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti;
 • b) ak nie je možný postup ad a), môže odstúpiť od zmluvy,
 • c) pokiaľ je to (odstúpenie) však vzhľadom k povahe vady neúmerné, predovšetkým v prípade ak sa dá vada odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčastí má Kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet závad. V takomto prípade má Kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak Kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať priemernú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez závad, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobovalo značné problémy.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.

O zahájení reklamačného riadenia bude zákazník informovaný v deň prijatia tovaru k reklamácii protokolom na e-mail/SMS alebo na predávacom protokole pri osobnom podaní reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Predávajúci, po vyriadení Reklamácie, vyzve Kupujúceho k prevzatiu tovaru e-mailom, SMS alebo telefonicky.

Práva z vady tovaru nemožno uznať v prípade, že tieto vady vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania s tovarom, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii od tovaru, prípadne pokiaľ nie sú takéto parametre uvedené, podmienkam obvyklým. Práva z vady tovaru nie je možné uznať v prípade, že tieto vady vznikli v dôsledku vonkajšej udalosti, popr. ktoré Kupujúci sám spôsobil.
V prípade na podozrenie, že je reklamácia šikanózna – opakovaná, aj napriek predošlému riadnemu vybaveniu reklamácie kvôli rovnakej vade (neplatí za predpokladu, že sa vada po predošlom odstránení vyskytla znova), závada zjavne vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou, inštaláciou apod., bude reklamácia vybavená zamietnutím.

13. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru, avšak pokiaľ je táto uhradená pred odovzdaním tovaru Kupujúcemu, nadobúda vlastníctvo k zboží okamžikom prevzatia tovaru.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami spávania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje na návrh Kupujúceho, ktorý je možné podať prostredníctvom on-line formulára uvedeného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Kupujúci môže podať návrh spôsobom uvedeným v predošlej vete najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Predávajúceho po prvý krát. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu je Kupujúci povinný pokúsiť sa najprv vyriešiť spor priamo s Predávajúcim .
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a uzavrie s Predávajúcim zmluvu on-line, má taktiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu zo zmluvy s Predávajúcim, ktoré môže zahájiť prostredníctvom európskej platformy pre riešenie sporov on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).
Využitím vyššie uvedených postupov nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojim nárokom na príslušný súd.

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej spôsobilosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

14. DORUČOVANIE

Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenej Kupujúcim v objednávke.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraniční) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,ako aj predpismi súvisiacimi, všetko v znení neskorších predpisov. 

Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú sa vyžadujú písomnou formu.

Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám. 

Prílohu Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Obchodné podmienky sú platné od 28.04.2021 do odvolenia. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. 

Predávajúci 

 

V Brne dňa 28.04.2021 


Formulár - odstúpenie od zmluvy

Obchodní podmínky platné do 27.04.2021

Obchodní podmínky platné do 22.1.2018

Obchodní podmínky platné do 25.2.2017

Obchodní podmínky platné do 25.1.2016

Obchodní podmínky platné do 18.11.2015

Obchodní podmínky platné do 26.08.2015

Obchodní podmínky platné do 1.6.2014